cim_nevjegy

1132. Budapest; Nyugati tér 5.
1. emelet 5. (30-as kapucsengő)

1132. Budapest; Nyugati tér 5.
1. emelet 5. (30-as kapucsengő)

Az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) EnerGentle Akadémia-Ainmar Kft. által szervezett továbbképzések, tanfolyamok részvételi feltételeit tartalmazzák. A tanfolyamokon részt venni kívánók a jelen honlapon, az adott tanfolyam ikonjára kattintva, ott történő megrendelésével jelezhetik részvételi szándékukat. A megrendelés kizárólag a jelen ÁSZF tartalmának ismeretében és elfogadásával küldhető meg az elektronikus rendszeren keresztül.

 1. A TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZŐJE (SZERVEZŐ)
  Szolgáltató neve: Ainmar Kft.
  Képviselő: Molnár Angéla
  Székhelye: 1196. Budapest, Rákóczi utca 98.
  Cg. 01-09-973168
  Adószám: 23597169-2-43
  E-mail címe: info@manualisterapia.hu
  Telefonszáma: +36 30 257 0071
  Tárhely szolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: Websupport Magyarország Kft.; 1132. Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; info@mhosting.hu
 2. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
  Képzéseinkre jelentkezni kizárólag a honlapon keresztül lehetséges. A megrendelés csak abban az esetben küldhető el, ha minden csillaggal jelzett mező kitöltésre kerül, különös tekintettel az Általános Szerződési feltételek elfogadására (alul). Ha bármely mező nem kerül kitöltésre, az elektronikus rendszer nem engedi elküldeni a megrendelést.
  A helyesen kitöltött megrendelés elküldését követően azonnal megjelenik a képernyőn az elküldést igazoló rövid üzenet, majd oktatásszervezőnk 5 munkanapon belül elbírálja és a jóváhagyástól vagy elutasítástól függően az elektronikus rendszer visszaigazolást küld.
 3. SZERZŐDÉS
  A honlapon történt megrendelésre küldött jóváhagyó visszaigazoló e-mail a jelentkező ajánlatának elfogadása, mellyel a szerződés – a jelen ÁSZF, valamint a megrendelés és a visszaigazolás tartalma szerint – a tandíj teljes összegének befizetésével létrejön a jelentkező és a szervező között.
 1. A TANFOLYAMOKON VALÓ RÉSZVÉTELI DÍJAK
  Az adott tanfolyam leírásatartalmazza a megrendelésre kerülő tanfolyam díját, így azt a megrendelés és a visszaigazoló email is tartalmazza.
  Az árak forintban kerülnek feltüntetésre.
  Vállalkozó a számlákat 0% ÁFA tartalommal állítja ki mindaddig, ameddig alanyi adómentessége fennáll. Ha törvény vagy jogszabály miatt az alanyi adómentessége megváltozik, akkor az ÁFA törvény előírása szerinti ÁFA kulcs kerül felszámításra a nettó árakra.
 1. A RÉSZVÉTELI DÍJ FIZETÉSI FELTÉTELEI
  Helyet biztosítani az adott tanfoyamra kizárólag akkor áll módunkban, ha a jelentkező a teljes részvételi díj összegét az előre megadott fizetési határidőig megfizeti. A tanfolyam megrendelését követően megküldött visszaigazoló e-mailben szereplő díjbekérő alapján átutalással történik
  Kizárólag költségmentes utalásokat fogadunk.
 1. SZÁMLÁZÁS
  Amennyiben a teljes összeg befizetéséhez előre kiállított számla szükséges (vagy más névre kell a számlát kiállítani), ezt kérjük, hogy a számlázási és postázási adatok e-mailben történő megküldésével, a jelentkezés visszaigazolását követő 1 munkanapon belül, AZONNAL jelezzék számunkra. Ez esetben a fizetés a számla kiküldését követően esedékes. Minden ellenkező esetben a számla utólag kerül kiállításra.
  FIGYELEM!
  Az átutalás során kérjük a közlemény rovatba beírni a tanfolyam és a résztvevő nevét
  Amennyiben nem kapunk számlázási adatokat, úgy a megrendeléskor megadott adatokra állítjuk ki a számlát.
 1. TANFOLYAM ELMARADÁSA
  Amennyiben a tanfolyam a szervezők érdekkörében felmerült bármely ok miatt, vagy elegendő résztvevő hiányában a meghirdetés ellenére elmarad, arról legkésőbb 10 nappal a képzés megkezdése előtt értesítjük a résztvevőket e-mailben. Ebben az esetben a befizetett részvételi díjat a képzés elmaradásáról szóló értesítés megküldését követő 10 munkanapon belül visszautaljuk, vagy amennyiben azt a jelentkező kéri, az összeg átvihető más, illetve később megtartandó képzésre is.
 1. FELMONDÁSI / ELÁLLÁSI FELTÉTELEK
  Felmondást kizárólag írásban, e-mail útján fogadunk el.
  Jelentkező a felmondási/elállási jogát –más képzésre való átvitelével – kizárólag a tanfolyam megkezdése előtti 10.-ik napig gyakorolhatja. Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanfolyam megkezdése előtti 10 napon belüli felmondás/elállás esetén a jelentkező által befizetett összeg nem kerül visszatérítésre és nem vihető át más képzésre.
  Betegség esetén kizárólag orvosi igazolással fogadunk el felmondást, ebben az esetben az összeget átvisszük más vagy későbbi képzésre.
 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
  Képzéseink államilag elismert felsőfokú egészségügyi végzettéggel – gyógytornász, orvos- látogathatók. Egyéni elbírálás alapján OKJ-s végzettséggel (egészségügyi nyilvántartási számmal) rendelkező sport-és gyógymasszőr, rehabilitációs edző, sportfizioterapeuta rendelkező szakemberek is részt vehetnek. Ennek meglétét a jelentkezőnek igazolnia kell, de a szervező fenntartja a jogot, hogy szóbeli egyeztetés alapján fogadja el vagy utasítsa el jelentkezést.
 1. HELYSZÍN, IDŐTARTAM
  A képzések helyszínéről és az időbeosztásról a képzés megkezdése előtti 10 munkanapon belül kiküldött tájékoztató e-mailben értesítjük a hallgatókat.
 1. OKLEVÉL
  Képzéseinkről oklevelet állítunk ki a jelentkezési lapon megadott névre, előre nyomtatott formában.
 1. ISMÉTLÉS
  Hallgatóink a már elvégzett tanfolyamokra bejöhetnek ismételni, ez esetben a részvételi díj 50%-át kell kifizetniük.
  Amennyiben az adott tanfolyamon a hallgatók elérték a maximális létszámot, a szervező és az oktató mérlegelésén múlik, hogy fogad-e ismétlőt és milyen feltételekkel.
 1. FÉNYKÉPEZÉS, FELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE
  Képzéseinken az ott folyó munkáról képeket, felvételeket készítünk. A jelentkezéssel minden hallgató egyúttal hozzájárul ezen felvételek készítéséhez és promóciós céllal történő felhasználásához.
  A hallgatók csak az oktató engedélyével és az általa meghatározott módon készíthetnek felvételeket a képzéseken, és azokat nyilvánosan nem használhatják fel, csak kizárólag egymás között, zárt csoportokban vagy nem listázott formában tehetik fel az internetre.
 1. KAPCSOLATTARTÁS
  A képzésekkel kapcsolatosan kizárólag e-mailben történő kommunikációt fogadunk el az alábbi e-mail címen: contact@energentlemanualtherapy.com
 1. SZELLEMI TULAJDONJOGOK
  A honlapon és a képzési jegyzetekben található tartalmak a szervező Ainmar Kft. tulajdonát képezi. Ezen tartalmak bármilyen, különösen kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához a szervező előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. A honlapon és képzési anyagokban található minden védjegy védjegyjogi oltalom alatt áll.
 1. EGYÉB JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
  Amennyiben a szervezők és a jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szervezővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a jelentkező számára:
  – Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál
  (https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok)
  Amennyiben jelentkező fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  – Békéltető testület:
  A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a jelentkező eljárást kezdeményezhet a szervező székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek).
  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
  – Bírósági eljárás:
  Jelentkező jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.